SR/MR

Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft verplicht een Medezeggenschapsraad. Dat is een overlegorgaan waarin een evenredige afvaardiging van ouders en personeelsleden actief meedenkt en invloed kan uitoefenen op het (voorgenomen) beleid van de school.
Aan dit overleg en het gesprek met ouders hechten wij grote waarde. Het gesprek is er op gericht om beleidsuitgangspunten te verhelderen en het vertrouwen daarin op te bouwen.

De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden oftewel rechten.
De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en adviesrecht t.a.v. een voorgenomen besluit van het bevoegd gezag. Deze rechten kunnen per geleding verschillen, afhankelijk van het onderwerp.
De bevoegdheden van de MR zijn wettelijk vastgesteld in het MR-reglement dat in de leesmap op school ter inzage ligt.
MR-leden zijn na drie jaar aftredend, maar kunnen dan herkozen worden.

Schoolraad (SR)

De Brembocht heeft naast de MR ook een Schoolraad. De SR bestaat uit alle MR leden aangevuld met een aantal ouders en is er om een grotere betrokkenheid van ouders bij het beleid op school te realiseren. De SR functioneert als klankbord en als adviesorgaan voor directie en team en is nauw betrokken bij het schoolbeleid. Aan dit overleg en het gesprek met ouders hechten wij grote waarde. Het gesprek is er op gericht om beleidsuitgangspunten te verhelderen en het vertrouwen daarin op te bouwen.

De directie heeft binnen de SR een toelichtende en adviserende rol en ziet de SR steeds meer als een constructieve, strategische gesprekspartner bij zaken die ten grondslag liggen aan het beleid van de school. Bij de openbare SR-vergaderingen is de directie dan ook altijd aanwezig om de leden zonodig te informeren en hun meningen te horen.

Op de Brembocht vergaderen de MR en SR gezamenlijk, ongeveer 10x per jaar. De vergaderingen zijn deels openbaar. De notulen van de vergaderingen kunt u vinden op de website.

Als vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten horen wij graag wat er speelt in algemene zin. U kunt ons dan ook altijd benaderen over mogelijke gespreksonderwerpen.
U kunt met uw vragen en opmerkingen terecht bij een van de onderstaande leden; of door een e-mail te sturen naar schoolraad.brembocht@gmail.com

In de MR/SR hebben dit schooljaar zitting:
Jolanda Rooijakkers, secretaris Personeelsgeleding MR 040-2536489
Janneke Timmers Personeelsgeleding MR 040-2536489
Annelies van Ruremonde Personeelsgeleding MR 040-2536489
Remko Bakker, voorzitter Oudergeleding MR 040-7875508
Vera Suiskens Oudergeleding MR  
Veronique Mögendorff Oudergeleding MR  
Mirjam de Mooij Oudergeleding SR  
Simon Nuissl Oudergeleding SR  
 
Vergader data
 
 
 
 

De vergaderingen zijn openbaar voor ouders en leerkrachten. Aanvangstijd: 20.00 uur.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten van verschillende scholen van Veldvest. Zij zijn de directe gesprekspartner voor het bestuur en bespreken de 'bovenschoolse ontwikkeling' van Veldvest.
De GMR is bevoegd tot bespreking van die aangelegenheden, die van gemeenschappelijk belang zijn voor de scholen vallend onder het bevoegd gezag. Daarnaast kan ze schriftelijke voorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan het bevoegd gezag.
De GMR heeft adviesrecht, onder andere met betrekking tot de volgende zaken: kaders voor vaststelling van het regionaal vakantierooster, vaststellen of wijzigen van beleid ten aanzien van het onderhoud van gebouwen, instemmingsrecht met betrekking tot onder andere het wijzigen van een benoemingsprocedure van de schoolleiding, etc.
De GMR vergadert maandelijks, zowel zelfstandig als met het bevoegd gezag (College van Bestuur). Alle zaken die uitsluitend betrekking hebben op één school blijven bij de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de Medezeggenschapsraad of Schoolraad van de desbetreffende school.

Het doel van de GMR is mede zorg te dragen voor kwalitatief goed onderwijs op de scholen van Veldvest. Vanzelfsprekend is hiervoor de constructieve samenwerking nodig tussen ouders, leerkrachten, directeuren en bestuurders. In de praktijk is de GMR net als het Bestuur vooral bezig in de voorwaardenscheppende sfeer.
Alle GMR-informatie is tevens te vinden op de website van Veldvest: http://www.veldvest.nl

 

Basisschool De Brembocht

De Messenmaker 10

5506 CG Veldhoven

T: 040-2536489
E: brembocht@veldvest.nl