Klachtenregeling

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Het gaat erom dat fouten naar boven komen, dat ze erkend worden en dat er aan gewerkt wordt om ze te verbeteren. We hechten er grote waarde aan de eventuele problemen die er spelen bespreekbaar te maken. In eerste instantie bespreekt u als ouder een probleem met de leerkracht van uw kind.

Het kan echter voorkomen dat een probleem dermate ernstig is dat ouders het idee hebben dat de zaak in overleg met de leerkracht en/of directie niet optimaal kan worden aangepakt. Bij onvoldoende resultaat kunt u dan de problematiek bespreken met één van de interne contactpersonen van de school. Deze zal zorg dragen dat klachten van ouders en kinderen altijd serieus genomen worden en op een passende manier worden afgehandeld.

De contactpersoon is voor u het eerste aanspreekpunt en bekijkt wat er gedaan of wie er ingeschakeld moet worden om tot de best mogelijke oplossing te komen.

Daarnaast kunt u contact opnemen met één van de externe vertrouwenspersonen van Stichting Veldvest. Als het nodig mocht zijn, wordt de klacht doorverwezen naar de onafhankelijke klachtencommissie van de besturenorganisatie waarbij onze school is aangesloten.

Voor klachten die te maken hebben met machtsmisbruik, seksuele intimidatie of pesten en voor klachten over het functioneren van mensen die bij de school betrokken zijn, zijn de Veldvestscholen door het bevoegd gezag aangesloten bij een landelijke klachtencommissie. Daar kunnen klachten ook rechtstreeks gemeld worden. Hoe de regeling in elkaar zit en hoe de procedures verlopen, staat beschreven in een brochure die op school ter inzage ligt.

Interne contactpersonen:
Externe vertrouwenspersonen:

Secretariaat Landelijke Klachtencommissie VBKO: Postbus 82324 2508EH Den Haag Tel. 070-3925508

Meldpunt vertrouwensinspecteur van de inspectie (voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, ernstig fysiek of geestelijk geweld): Tel. 0900-1113111. Op werkdagen te bereiken van 8.00 - 17.00 uur.

Basisschool De Brembocht

De Messenmaker 10

5506 CG Veldhoven

T: 040-2536489
E: brembocht@veldvest.nl