Passend onderwijs

Op 9 oktober 2012 is het wetsvoostel  “Passend onderwijs” door de Eerste Kamer aangenomen. Daarmee is de wet dus een feit. De kern van de wet is de invoering van de zorgplicht per 1 augustus 2014.

Deze zorgplicht betekent dat schoolbesturen de plicht hebben om voor elk kind een passend onderwijsaanbod aan te bieden. Tijdens de Veldvest Tweedaagse in oktober 2012 werd dit onderwerp door alle schooldirecties van Veldvest  (waaronder de directie van de Brembocht) uitvoerig met elkaar besproken.

Veranderingen
De nieuwe wet “Passend onderwijs” omvat nog al wat veranderingen. Er zullen nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan, de toewijzing van zorg en ondersteuning wordt anders geregeld. Er zal geen stelsel meer gehanteerd worden van landelijke criteria en de financiering van de ondersteuning van leerlingen gaat op termijn anders verlopen, meer via het samenwerkingsverband in plaats van rechtstreeks naar de afzonderlijke scholen en schoolbesturen.

In de situatie van Veldvest betekent het in de meeste gevallen dat leerlingen een adequaat onderwijsaanbod krijgen op een van onze scholen. Indien de gewenste ondersteuning en het passende onderwijsaanbod niet binnen Veldvest geboden kan worden, dan heeft Veldvest de verplichting om samen met de ouders te zoeken naar een school buiten Veldvest. In het laatste geval kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een school voor speciaal basisonderwijs bij een ander schoolbestuur of een school voor speciaal onderwijs.

Tweedaagse
Op 22 oktober, tijdens de Veldvest Tweedaagse hebben de directies van andere Veldvestscholen de gevolgen en consequenties van deze aankomende nieuwe wetgeving besproken. Thema’s die op de agenda stonden waren o.a. veranderingen in de bekostiging van de rugzakfinanciering, de veranderingen in de Ambulante Begeleiding, de financiële consequenties van de stelselwijziging waarbij er minder middelen ter beschikking komen. De bijeenkomst had het karakter van kennis opdoen en uitwisselen en een kritische beschouwing van de ontwikkelingen op school- en bestuursniveau. Hieruit volgden een aantal adviezen en afspraken.
Om op alle wijzigingen die de wet Passend onderwijs met zich meebrengt  adequaat te kunnen reageren, zal dit de komende maanden steevast op de agenda van de scholen en het schoolbestuur staan. Op deze wijze kan stichting Veldvest op constructieve wijze invulling blijven geven aan Passend onderwijs.

Basisschool De Brembocht

De Messenmaker 10

5506 CG Veldhoven

T: 040-2536489
E: brembocht@veldvest.nl