Contact met externen

Onze school werkt veelvuldig samen met onderstaande instanties. Daarnaast wordt in incidentele gevallen contact gelegd met andere instellingen.

Educatief Centrum Veldhoven Het Educatief Centrum is een dienstverlenende expertise voor scholen. Zij verzorgen diagnostiek, onderzoeken en ondersteunen bij educatieve vraagstukken voor scholen binnen en buiten Stichting Veldvest. De school kan bij hen terecht voor ondersteuning op het gebied van leren en gedrag bij leerlingen. De begeleiding is gericht op ondersteuning van leerkrachten. Daarnaast kunnen zij op verzoek van de school onderzoeken afnemen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website http://www.educatiefcentrumveldhoven.nl.

GGD Jeugdgezondheidszorg Onze school werkt samen met de GGD Brabant-Zuidoost, team Jeugdgezondheidszorg. Dit team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistente, logopedist en een psycholoog. In groep 2 en 7 vindt een gezondheidsonderzoek plaats. Kijk voor meer informatie op http://www.ggdbzo.nl

MDO We werken op onze school met een Multidisciplinair Overleg. Het MDO is gericht op specifieke problematieken of hulpvragen van leerlingen en hun ouders/gezinnen. In het MDO participeren naast de leerkracht, een leermonitor, de regisseur en directeur, een orthopedagoge van het Educatief Centrum, een schoolverpleegkundige van de GGD en een schoolmaatschappelijk werker (Lumens in de Buurt). Het MDO draagt ertoe bij dat de ondersteuning, zorg- en hulpverlening voor leerlingen en hun ouders bij deze hulpvragen:

  • zo vroeg en snel mogelijk wordt geboden
  • dat deze is gebaseerd op een breed multidisciplinair overleg

Centrum voor Jeugd en Gezin Veldhoven Het Centrum voor Jeugd en Gezin Veldhoven (CJG) is er voor alle (aanstaande) ouders, verzorgers, kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar in de gemeente Veldhoven. U kunt bij het CJG terecht met al uw vragen over opvoeden en opgroeien. Medewerkers geven u direct advies of maken als u dat wilt een afspraak met u. Waar nodig zoeken ze zo snel mogelijk de juiste hulp. Onze school werkt samen met het CJG Veldhoven. Medewerkers van schoolmaatschappelijk werk (Dommelregio) en jeugdgezondheidszorg (GGD) maken deel uit van het Zorgteam op de Brembocht. Bezoek ook eens de website http://www.cjgveldhoven.nl.

Zorg voor Jeugd Als basisschool De Brembocht zijn wij aangesloten op het signaleringssysteem ‘Zorg voor Jeugd’. ‘Zorg voor Jeugd’ is bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-23 jaar in een vroegtijdig stadium te signaleren en vervolgens de coördinatie van zorg te organiseren. Op http://www.zorgvoorjeugd.nu vindt u meer informatie over Zorg voor Jeugd.

Samenwerkingsverband WSNS Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband WSNS Veldhoven. In het samenwerkingsverband hebben alle scholen van Veldhoven en omgeving afgesproken zoveel mogelijk kinderen te begeleiden binnen het reguliere onderwijs. Een aparte rol is weggelegd voor de school voor Speciaal Onderwijs ‘De Verrekijker’. In een gezamenlijk zorgplan is beschreven op welke manier we gebruik kunnen maken van elkaars deskundigheid. Meer informatie vindt u op http://www.samennaarschool.nl

Pedagogische Hogeschool de Kempel en Fontys Onze school biedt elk jaar stageplaatsen aan studenten, die opgeleid willen worden tot leerkracht basisonderwijs. Regionaal Opleidingscentrum (ROC) Het ROC is een opleiding voor middelbaar en voorbereidend beroepsonderwijs. Van het ROC hebben we stagiaires onderwijsassistenten, stagiaires Helpende Welzijn (klassenassistenten) en studenten Sport en Beweging.

Basisschool De Brembocht

De Messenmaker 10

5506 CG Veldhoven

T: 040-2536489
E: brembocht@veldvest.nl