Waar staan wij voor

Onze visie

Als onderlegger voor onze onderwijskundig en pedagogische visie werken we vanuit onze kernwaarden: diversiteit, verbondenheid en verantwoordelijkheid. We werken doelbewust aan een goed leer- en leefklimaat. Hierbij staan verdraagzaamheid, actieve betrokkenheid, omgaan met uitgestelde aandacht, samenwerking en respect voor elkaar en de omgeving centraal.
We vinden het van belang om kritisch na te denken en met elkaar in gesprek te blijven over de uitgangspunten en principes voor ons onderwijsaanbod, ons pedagogisch handelen en hoe we dat vormgeven in de praktijk.

Wij gaan uit van de volgende basisbehoeften voor het welbevinden en een actieve, gemotiveerde leerhouding van kinderen:
* Relatie: welkom zijn en je veilig en gewaardeerd voelen
* Competentie: geloof en plezier hebben in eigen kunnen
* Autonomie: ruimte krijgen en mogen oefenen in het zelf kiezen, zelf leren verantwoordelijkheid te dragen

Elk kind is anders, beleeft dingen anders, heeft een andere achtergrond met andere waarden en normen. Inspelen op en tegemoet komen aan de verschillen tussen kinderen vinden wij een groot goed. Ieder kind heeft zijn eigen unieke kwaliteiten en talenten, die we zo goed mogelijk willen ontwikkelen. Het leren van kinderen is maatwerk. Wij zien diversiteit als een uitdaging en mogelijkheid om verschillen te benutten, als kansen voor alle kinderen om te leren.

Op de Brembocht staat het welbevinden van kinderen hoog in het vaandel. We willen een school zijn waar een kind zich goed kan voelen en weet dat het gezien en gewaardeerd wordt. De sfeer in de groep speelt hierbij een grote rol. Tot aan de herfstvakantie besteden we extra aandacht aan het groepsdynamisch proces. Wij zien graag dat de leerlingen op een vriendelijke en positieve manier met elkaar omgaan. Om een gevoel van veiligheid te creëren, streven we naar duidelijkheid, rust en helderheid over wat we van kinderen verwachten.

Onze school wil kinderen optimaal begeleiden in hun ontwikkeling naar volwassenheid. Dit betekent dat we niet alleen kennis overdragen, maar ook vaardigheden bijbrengen die ieder kind nodig heeft om volwaardig deel te kunnen nemen aan onze maatschappij.
Deelnemen aan een complexe samenleving moet je leren; daar heb je hulp en ondersteuning bij nodig. Daarom vinden we het belangrijk met kinderen in gesprek te gaan over hun voorkeuren, opvattingen en belevingen. Zo leren we de kinderen zich bewuster te worden van zichzelf en de ander, hun manier van 'in de wereld staan'; en welke keuzes ze kunnen en willen maken. Wij vinden het belangrijk om daar, samen met u als ouder, kinderen in te begeleiden. We hechten veel waarde aan de driehoek ouders-kind-team. Dit vinden wij één van de belangrijkste voorwaarden voor een evenwichtige ontwikkeling van het kind. Door wederzijdse betrokkenheid en inzet, een open en transparante communicatie naar elkaar met respect voor elkaars meningen, maken wij ook hierin het verschil in samenwerking met ouders.

Basisschool De Brembocht

De Messenmaker 10

5506 CG Veldhoven

T: 040-2536489
E: brembocht@veldvest.nl