Zorg voor kinderen

De zorg voor kinderen

Als school willen we zoveel mogelijk recht doen aan het onderwijsleerproces van alle kinderen. Het bieden van goede zorg staat centraal op onze school. Wij stellen ons ten doel de zorgstructuur op schoolniveau, inclusief het leerlingvolgsysteem en het werken met groepsplannen, telkens bij te stellen en te verbeteren. De leerkracht volgt dagelijks de ontwikkeling van zijn/haar leerlingen op cognitief en op sociaal-emotioneel gebied. Het volgen van het ontwikkelingsproces, het extra ondersteunen en waar nodig het extra uitdagen van onze leerlingen vraagt naast de inzet van de groepsleerkracht, ook coördinatie, teamoverleg en collegiale ondersteuning. De coördinatie en monitoring van de leerlingenzorg wordt aangestuurd en gevolgd door de leermonitoren en regisseur.

Zorgstructuur

We streven ernaar onze leerlingen systematisch en doelgericht te begeleiden. Vanuit een positieve benadering van het kind willen we dit in gezamenlijkheid doen met de leerkracht, ouders en andere betrokkenen.
We volgen de ontwikkeling van een kind op basis van het model van de '1-Onderwijsroute'. Het model biedt leerkrachten steun om planmatig om te gaan met de vaak grote verschillen in pedagogische en didactische onderwijsbehoeften tussen leerlingen in een groep. Gedurende het schooljaar zetten we een aantal stappen in een terugkerende cyclus. Elke cyclus wordt afgesloten met een groepsbespreking. Deze bespreking is tevens het begin van een nieuwe cyclus.

Het gaat hierbij om de volgende stappen:
* het evalueren en verzamelen van leerlingengegevens in een groepsoverzicht
* het signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
* het benoemen van deze behoeften
* het clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften
* het opstellen van een groepsplan
* het uitvoeren van een groepsplan

Buiten de gebruikelijke begeleiding voor alle leerlingen zal een kleinere groep leerlingen speciale - of extra aandacht nodig hebben. Dit geldt zowel voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand als voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Voor deze kinderen wordt een individueel plan van aanpak gemaakt, waarbij de leerkracht hulp krijgt van de leermonitor en regisseur. Daarnaast kunnen wij een beroep doen op externe ondersteuning van allerlei instanties. Zie hiervoor Contact met externen.

Kinderen met speciale onderwijsbehoeften

Ieder kind is in principe welkom op onze school. We streven ernaar voor ieder kind een passend onderwijsaanbod te realiseren, zoveel mogelijk afgestemd op wat het kind nodig heeft. Dit binnen de toereikendheid van de zorgcapaciteit van onze school.

Als op onze school een leerling is of wordt aangemeld, die door zijn of haar beperking extra zorg en aandacht nodig heeft, is er een gesprek met de ouders en de directie. Dit gesprek is gericht op de volgende aspecten:
* motivatie, ideeën en verwachtingen over de begeleiding
* mogelijkheden en beperkingen van de toekomstige leerling en de school
* visie en beleid van de school ten aanzien van leerlingen met een beperking

Basisschool De Brembocht

De Messenmaker 10

5506 CG Veldhoven

T: 040-2536489
E: brembocht@veldvest.nl